Se eksempel på standpladsaftale her

STANDPLADSAFTALE

Mellem

Foreningen AutoGalleriet Aarhus

CVR-nr.: 33535090

(i det følgende Foreningen)

Og

(i det følgende Medlemmet)

er der dags dato indgået følgende aftale om anvendelse af standplads i Foreningens lokaler beliggende Ravnsøvej 58, 8240 Risskov på følgende vilkår:

1. Aftalens genstand

1.1. Aftalen omfatter en af Foreningen anvist standplads i Foreningens lokaler med plads til ét køretøj. Endvidere har Medlemmet adgang til Foreningens fællesarealer, garagefaciliteter samt køkken og toilet.

1.2. Den lejede standplads er beliggende i den til enhver tid af Foreningen til formålet benyttede ejendom - p.t. ejendommen Ravnsøvej 58, 8240 Risskov (ved Grenåvej).

2. Standpladsens anvendelse

2.1. Standpladsen må alene anvendes til udstilling og opbevaring af et stk. [bil/motorcykel/knallert] og må ikke anvendes til andet end det aftalte formål. Det til enhver tid opbevarede køretøj skal på forhånd være godkendt af Foreningen. Det står i øvrigt Medlemmet frit for at vælge mellem flere af Medlemmets køretøjer ved udnyttelsen af standpladsen, når blot disse er godkendt afForeningen på forhånd.

2.2. Medlemmet er indforstået med, at Foreningen anvender de lokaler, hvori standpladsen er placeret, til udstillingsformål, og at Medlemmets køretøj derfor udstilles over for et bredt publikum. Alene Foreningen oppebærer enhver indtægt som følge af denne udstillingsaktivitet.

2.3. Medlemmet er forpligtet til at sørge for, at det på standpladsen placerede køretøj til enhver tid er i rengjort og sikker stand. Medlemmet er forpligtet til at efterlade køretøjet med den negativ pol frakoblet batteriet. Køretøjet må endvidere ikke være tildækket på de tidspunkter, hvor lokalerne anvendes til udstillingsformål.

2.4. Medlemmet er berettiget til at afhente og aflevere det af aftalen omfattede køretøj på ethvert tidspunkt. Dog har Medlemmet pligt til at give meddelelse til Foreningen, hvis køretøjet afhentes for en periode af mere end to uger. Foreningen er i så fald berettiget til midlertidigt at disponereover Medlemmets standplads til anden side.

2.5. Foreningen er berettiget til at ændre placeringen af Medlemmets standplads, så længe dette skerinden for rammerne af Foreningens lokaler. Ændring af standplads vil ske med rimeligt varsel og således at Medlemmet selv kan flytte køretøjet.

2.6. Såfremt der fra arbejdstilsynet og/eller miljømyndigheder, sundhedsmyndigheder eller andre offentlige myndigheder stilles krav til den lejede standplads, for at denne kan anvendes i overensstemmelse med aftalens formål, vil omkostningerne ved de hertil nødvendige foranstaltninger skulle afholdes af Foreningen.

2.7. Foreningen drager omsorg for eventuelle myndigheders nødvendige godkendelse til brug forstandpladsens benyttelse.

2.8. Køretøjet skal ikke nødvendigvis være i en sådan teknisk/mekanisk tilstand, at det uden videre vil kunne godkendes til en færdselsregistrering af Statens Bilinspektion. Det er ikke et krav, at køretøjet er indregistreret. Medmindre andet aftales skal køretøjet være monteret medfunktionsdygtige fælge og dæk og være umiddelbar mobil (flytbar).

3. Standpladsens overtagelse, opsigelse og ophør

3.1. Standpladsen overtages den [01.01.2019] og løber fra denne dato frem til den opsiges med lovligt varsel jf. pkt. 3.3.

3.2. Denne aftale kan fra Foreningens side opsiges med 3 måneds varsel.

3.3. Denne aftale kan fra Medlemmets side opsiges 2 gange om året, med 3 måneders forudgående varsel til fraflytning den sidste hverdag i juni eller december i et kalenderår. Kontrakten fornyer sig selv hvert år medmindre den opsiges rettidigt.

3.4. Såfremt Medlemmets medlemskab af Foreningen AutoGalleriet ophører, og Medlemmet ikke senest 8 dage efter påkrav fra Foreningen har genetableret sit medlemskab kan Foreningen opsige lejeaftalen uden varsel. I så fald er Medlemmet ikke berettiget til at få tilbagebetalt forudbetalt leje.

4. Lejens størrelse

4.1. Den årlige standplads-leje andrager [bil-7.440,-,-/mc-3.720,-/kn-1.860,-] kr. inkl. moms, og betales halvårligt forud med [3.720,-/1.860,-/930,-] kr. inkl. moms, første gang den [01.01.2019] for perioden [01.01.2019]-[30.06.2019], herefter den [01.07.2019] for perioden [01.07.2019]-[31.12.2019], og så fremdeles. Udgør første periode under 6 måneder betales forholdsmæssigt. Ved nytegninger skal beløbet være indbetalt på foreningens konto INDEN køretøjet kan indsættes i lokalerne. 1. rate udgør 6 måneder = kr. 3.720,- som venligst indbetales snarest på foreningens konto 1551 10786983

4.2. Indeholdt i ovenstående er en forholdsmæssig andel af Foreningens forbrug af el, vand, varme og driftsudgifter. 

4.3. Der ydes ikke nedslag i lejen nævnt i pkt. 4.1 og 4.2 for perioder, hvor standpladsen ikke benyttes.

4.4. Den årlige basisleje kan reguleres pr. den 1. januar. Varsel udsendes i givet fald minimum 3 mdr. før.

4.5. Det betragtes som væsentlig misligholdelse af lejeaftalen, at de i aftalen fastsatte ydelser ikke betales rettidigt. Det er dog en betingelse for at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, at det forfaldne beløb ikke indbetales inden 7 dage efter, at påkrav er sendt til Medlemmet ved e-mail.

4.6. Der tages i øvrigt forbehold for moms- og afgiftsforhøjelser.

5. Depositum

Der indbetales intet depositum.

6. Renovation

6.1. Medlemmet sørger selv for renholdelse og renovation af standpladsen. Medlemmet er forpligtet til at holde standpladsen i pæn og ryddelig stand.

6.2. Oplagring af andre genstande end det i pkt. 2.1 anførte køretøj - herunder affald m.v. – på og omkring standpladsen eller øvrige fællesarealer må ikke finde sted uden forudgående tilladelse fra Foreningen. Foreningen kan i givet fald uden varsel, og uden at ifalde ansvar, lade sådanne effekter fjerne for Medlemmets regning.

7. Vedligeholdelse og øvrig renholdelse

7.1. Al indvendig vedligeholdelse af de lokaler, hvori standpladsen er placeret, og af installationer påhviler Foreningen.

7.2. Medlemmet er bekendt med at foreningen drives som en almennyttig forening hvis drift er båret af medlemmernes frivillige arbejdsindsats. Medlemmet er derfor til enhver tid forpligtet til at efterlade benyttede fællesarealer, garagefaciliteter, værkstedsområde, køkken og toilet i pæn og ryddelig stand.

8. Det lejedes stand

8.1. Standpladsen overtages af Medlemmet, som den er og forefindes.

8.2. Ved aftalens ophør skal standpladsen afleveres i samme stand som ved overtagelsen. Medlemmet er ansvarlig for at få fjernet ethvert spor af oliedryp mv. på standpladsen gulv.

8.3. Medlemmet skal drage omsorg for at hvid væg bag køretøjet ikke tilsmudses af køretøjets udstødning.

9. Skiltning

9.1. Medlemmet er kun mod Foreningens forudgående godkendelse og for egen regning berettiget til at opsætte skilte på den lejede standplads.

9.2. Foreningen er berettiget til at kræve, at der på standpladsen opstilles en nærmere angivetskiltning med angivelse af stamdata for det i pkt. 2.1 anførte køretøj.

10. Fremleje- og afståelsesret

10.1. Retten til at anvende standpladsen er personlig og gælder kun for de i aftalen anførte personer. Der tilkommer derfor ikke Medlemmet fremleje- eller afståelsesret.

11. Forsikringer og ansvar

11.1. Foreningen sikrer, at der er tegnet sædvanlig bygnings- og brandforsikring for den ejendom, hvori standpladsen er placeret.

11.2. Medlemmet er selv ansvarlig for at tegne sædvanlig forsikring på køretøjet, herunder ansvar, kasko- eller stilstandsforsikring.

11.3. Medlemmet er ansvarlig for skade på øvrige medlemmers køretøjer, person, eller bygning som forårsages ved påkørsel eller under manøvrering af Medlemmets køretøj til eller fra standpladsen, eller som køretøjet forårsager.

11.4. Foreningen påtager sig intet ansvar for skader på køretøjet, som opstår mens køretøjet opbevares, udstilles eller manøvreres inden for Foreningens lokaler, eller for skader som køretøjet forårsager.

11.5. Foreningen påtager sig intet ansvar for skader på køretøjer, person eller bygning uanset om skaden er dækket af forsikring eller ej. Medlemmet kan i intet tilfælde rette krav mod Foreningen om erstatning eller forholdsmæssig afslag, som følge af skade på køretøj, person, eller i tilfælde af tyveri.

12. Ejendommens forsyning

12.1. Foreningen leverer el til den ejendom, hvori standpladsen er placeret. Medlemmet er berettiget til i sædvanligt omfang at benytte ejendommen forsyninger.

12.2. Foreningen er forpligtet til at holde den ejendom, hvori standpladsen er placeret frostfrit.

13. Øvrige bestemmelser

13.1. Medlemmet er forpligtet til at overholde det af bestyrelsen til enhver tid fastsatte ordensreglement for anvendelse af standpladsen og lokalernes fællesarealer og faciliteter.

14. Underskrifter

Risskov den ___________________                                     Risskov den___________________

Forening                                                                       Medlem

______________________________                                     ______________________________

E-mail: kasserer@agaa.dk