Foreningens vedtægter

Vedtægter


Vedtægt for Foreningen AutoGalleriet Aarhus

 

§ 1. Navn og hjemsted:

Foreningens navn er Foreningen AutoGalleriet Aarhus.

Foreningen har hjemsted i Aarhus Kommune.

 

§ 2. Foreningens formål:

Foreningens formål er at arbejde aktivt for at bevare klassiske motorkøretøjer og deres kulturelle værdi og at formidle kendskabet til disse og den motorkultur, de er en del af, til både unge og ældre.

 

Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningsloven.

 

Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

 

§ 3. Foreningens drift:

Foreningens drift finansieres ved medlemmernes kontingentbetaling, lejebetaling og sponsorater.

 

Et eventuelt overskud der er opstået gennem deltagerbetaling ved foreningens virksomhed efter folkeoplysningsloven (kontingentet) skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse inden for lovens område.

 

§ 4. Medlemmer:

Alle, der arbejder for foreningens formål, kan optages i foreningen.

 

Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent senest 2 måneder efter rettidig betaling.

 

Et medlem kan opsige sit medlemskab af foreningen med 3 måneders varsel.

 

Hvis et medlem har været til gene for de øvrige medlemmer/lejere og/eller nabolejemålet kan bestyrelsen efter 2 skriftlige advarsler ekskludere medlemmet.

 

§ 5. Kontingent:

Kontingent for medlemmerne fastsættes af generalforsamlingen.

 

§ 6. Foreningens ledelse:

Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen .

 

§ 7. Generalforsamlingen:

Den ordinære generalforsamling holdes en gang om året i marts måned.

Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent.

2) Bestyrelsens beretning

3) Fremlæggelse af foreningens regnskab

4) Fremlæggelse af foreningens budget til godkendelse  

5) Indkomne forslag.

6) Fastsættelse af kontingent for medlemmerne.

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse

samt valg af unge observatører

8) Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant såfremt der modtages tilskud på under 450.000 kr. pr. år. jf. § 10

9)   Eventuelt

 

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som

ikke må være medlem af bestyrelsen.  Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 4 nævnte medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret.

 

Stemmeret har kun de i § 4 nævnte medlemmer. Hvert medlem har en stemme.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal, med

mindre andet er bestemt i vedtægterne. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Børn under 18 år har stemmeret på generalforsamlingen, men kan ikke deltage

i bestyrelsen med stemmeret.

 

Bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant vælges for 1 år af gangen.

 

Generalforsamlingen indkaldes i foreningens medlemsblad, opslag eller ved særskilt brev eller email til de enkelte medlemmer med mindst tre ugers varsel. I indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af forslag kan ske indtil to uger før generalforsamlingen. Senest 1 uge før generalforsamlingen skal indsendte forslag være udsendt til medlemmerne.

 

Foreningens regnskab skal vedlægges indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg.

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller mindst 30 medlemmer begærer det skriftligt, med angivelse af de punkter som ønskes behandlet. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel. Den foreslåede dagsorden vedlægges.

 

§ 8. Bestyrelsens sammensætning:

 

Bestyrelsen består af syv personer. De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

 

Ved den første generalforsamling vælges 4 medlemmer for en periode af 2 år og 3 medlemmer for en periode af 1 år.

 

Op til 3 børn/unge under 18 år vælges af de unge selv som “unge observatører” i bestyrelsen uden stemmeret og ansvar. Valget finder sted på generalforsamlingen for et år ad gangen.

 

Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen:

1) Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen, samt

2) Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen

samt

3) Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen.

     

De ovenstående habilitetsregler gælder ikke fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der er almennyttige, og hvis hovedformål er at stille faciliteter til rådighed for børn og unge. Endvidere kan Byrådet fravige habilitetsreglerne, når lejemålet er af uvæsentligt omfang, og når Byrådet skønner, at en fravigelse ikke vil medføre, at uvedkommende interesser får mulighed for at påvirke beslutningsprocessen i den folkeoplysende forening.

 

§ 9. Bestyrelsens opgaver og virke:

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen er ansvarlig overfor Århus Byråd for anvendelse af det herfra modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden.

 

Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives.

 

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst en gang årligt.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt, og når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

 

Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

 

Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde, som underskrives

af formanden, næstformanden og referenten.

 

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal. Ved stemmelighed

er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er tilstede, herunder formanden eller næstformanden

 

§ 10. Budget, ansøgning, regnskab og revision:

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen.

Foreningens regnskabsår følger kommunens regnskabsår (kalenderåret).

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav.

 

Det særlige tilskudsregnskab skal indsendes til godkendelse i Århus Kommune

sammen med ansøgningen om aktivitetsstøtte/lokaletilskud. Tilskudsregnskabet

skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen og bilagskontrollanten. Ved samlede tilskud på under 450.000 kr. revideres regnskabet af en af generalforsamlingen valgt bilagskontrollant. Den valgte bilagskontrollant må ikke være medlem af bestyrelsen eller beslægtet eller besvogret i op- eller nedstigende linje eller i sidelinien så nær som søskendebørn med nogle af bestyrelsesmedlemmerne. Århus Kommune foretager stikprøve kontrol.

 

Ved samlede tilskud på 450.000 kr. eller derover revideres regnskabet af en af

bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor eller en registreret revisor.

 

§ 11. Tegningret:

Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller

ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 12. Hæftelse:

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. For de forpligtigelser, der påhviler foreningen, hæfter alene foreningen med den til enhver tid eksisterende formue.

 

Bestyrelsens medlemmer hæfter dog personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter Folkeoplysningssloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.

 

§ 13. Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.

Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Sport & Fritid for at sikre, at de til stadighed opfylder lovens krav.

 

§ 14. Ophør:

Beslutning om foreningens ophør eller likvidation skal ske på samme måde som

vedtægtsændringer.

 

Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål indenfor folkeoplysningslovens område.

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 20. september 2010

 

På første ordinære generalforsamling valgtes som bestyrelse:

 

Jan Østergaard, formand

Michael Flintholm, næstformand

Mogens Berg, kasserer
Ole Bendixen
Preben Arndt
Claus Essemann
Claus Ebberfeld, ordførende medlem