Generalforsamling 2021

Generalforsamling i AutoGalleriet Aarhus 2021

Hermed indkaldes medlemmer af AutoGalleriet Aarhus til den årlige generalforsamling.

 Udskudt pga forsamlingsforbud til 6 oktober 2021.

Generalforsamlingen afholdes i AutoGalleriets lokaler på Ravnsøvej 58
torsdag den 10. marts 2021 kl. 19.00.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Fremlæggelse af foreningens regnskab.
  4. Fremlæggelse af foreningens budget til godkendelse.
  5. Indkomne forslag.
  6. Fastlæggelse af kontingent for medlemmerne.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens bestyrelse

På valg er: Alwin Neumann. Modtager genvalg
                 Vagn Sletting. Modtager genvalg   
                 Anders Nørgaard Andersen. Modtager genvalg
                Valg af  2 suppleanter       

  1. Valg af bilags kontrollant og billagskontrollantsuppleant
  2. Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen sendes til foreningen senest 2 uger (14 dage) før generalforsamlingen på følgende mail:  alwin.neumann@privat.dk

Vi gør opmærksom på, at der kan opstå problemer med at gennemføre generalforsamlingen på grund af Corona restriktionerne.
Men i forhold til de gældende vedtægter 
skal generalforsamlingen afholdes i marts måned, og vi må derfor følge proceduren.

Hvis generalforsamlingen udsættes, vil den blive afholdt i efteråret, hvor vi håber restriktionerne er ophørt.

Trods ovennævnte forbehold skal indkomne forslag være bestyrelsen i hænde 
2 uger (14 dage) før den 10. marts.

Vedlagt resultatopgørelse og balance for 2020

På vegne af bestyrelsen

Alwin Neumann